Duelist Pack: Pharaoh’s Memories

   
➡️Các Duelists lớn nhất thu hút những kẻ thù đáng sợ nhất, và Pharaoh huyền thoại cũng không ngoại lệ! Duelist Pack: Các đối thủ của Pharaoh được đóng gói với các lá bài được lấy cảm hứng từ các đối thủ khó khăn nhất của Pharaoh và Duels hào hứng nhất của họ từ Yu-Gi-Oh! animated series. ➡️ Sản Phẩm bao gồm :

25 lá Commons
10 lá Rares
6 lá Super Rares
4 lá Ultra Rare
30 gói trong 1 hộp
5 lá trong 1 gói

Mã Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Độ hiếm Thể loại
DP17-KR001 Silent Swordsman 침묵의 검사-사일런트 스워드맨 Ultra Rare Effect Monster
DP17-KR002 Silent Magician 침묵의 마술사-사일런트 매지션 Ultra Rare Effect Monster
DP17-KR003 Silent Sword Slash 침묵의 검 Super Rare Quick-Play Spell Card
DP17-KR004 Silent Burning 사일런트 버닝 Super Rare Quick-Play Spell Card
DP17-KR005 Magnet Reverse 마그넷 포스 Rare Quick-Play Spell Card
DP17-KR006 Magnet Force 마그넷 포스 Super Rare Normal Trap Card
DP17-KR007 Neutron Blast 궁극의 우뢰탄 Ultra Rare Normal Spell Card
DP17-KR008 Lullaby of Obedience 천성의 복종 Ultra Rare Normal Spell Card
DP17-KR009 Tribute Burial 매장된 제물 Super Rare Normal Spell Card
DP17-KR010 Dark Sanctuary 암흑 성역 Rare Field Spell Card
DP17-KR011 Dragon Master Knight 궁극룡 기사 Rare Effect Fusion Monster
DP17-KR012 Dark Magician of Chaos 혼돈의 흑마술사 Super Rare Effect Monster
DP17-KR013 Dedication through Light and Darkness 빛과 어둠의 세례 Common Quick-Play Spell Card
DP17-KR014 Fiend’s Sanctuary 데블의 성역 Rare Normal Spell Card
DP17-KR015 Eternal Soul 영원의 혼 Rare Continuous Trap Card
DP17-KR016 Silent Swordsman LV3 사일런트 스워드맨 LV3 Common Effect Monster
DP17-KR017 Silent Swordsman LV5 사일런트 스워드맨 LV5 Common Effect Monster
DP17-KR018 Silent Swordsman LV7 사일런트 스워드맨 LV7 Common Effect Monster
DP17-KR019 Silent Magician LV4 사일런트 매지션 LV4 Common Effect Monster
DP17-KR020 Silent Magician LV8 사일런트 매지션 LV8 Common Effect Monster
DP17-KR021 Green Gadget 그린 가제트 Common Effect Monster
DP17-KR022 Red Gadget 레드 가제트 Common Effect Monster
DP17-KR023 Yellow Gadget 옐로 가제트 Common Effect Monster
DP17-KR024 Stronghold the Moving Fortress 기동요새 스트롱 홀드 Common Continuous Trap Card
DP17-KR025 Dark Burning Attack 흑 ・ 마 ・ 도 ・ 폭 ・ 열 ・ 파 Common Normal Spell Card
DP17-KR026 Dark Burning Magic 흑 ・ 폭 ・ 열 ・ 파 ・ 마 ・ 도 Common Quick-Play Spell Card
DP17-KR027 Blue-Eyes Ultimate Dragon 궁극의 푸른 눈의 백룡 Rare Non-Effect Fusion Monster
DP17-KR028 Blue-Eyes Shining Dragon 푸른 눈의 빛룡 Common Effect Monster
DP17-KR029 YZ-Tank Dragon YZ-캐터필러 드래곤 Rare Effect Fusion Monster
DP17-KR030 Dragon’s Mirror 용의 거울 Rare Normal Spell Card
DP17-KR031 Dragon Shrine 용의 영묘 Rare Normal Spell Card
DP17-KR032 Silver’s Cry 은룡의 굉포 Common Quick-Play Spell Card
DP17-KR033 Castle of Dragon Souls 용혼의 성 Common Continuous Trap Card
DP17-KR034 Helpoemer 지옥시인 헬포에머 Common Effect Monster
DP17-KR035 Metal Reflect Slime 메탈 리플렉트 슬라임 Rare Continuous Trap Card
DP17-KR036 Blast Held by a Tribute 제물이 감춘 폭탄 Common Normal Trap Card
DP17-KR037 Exchange of the Spirit 현세와 명계의 역전 Common Normal Trap Card
DP17-KR038 Mystical Beast of Serket 신성한 몬스터 셀케트 Common Effect Monster
DP17-KR039 Temple of the Kings 왕가의 신전 Common Continuous Spell Card
DP17-KR040 Destiny Board 위저 보드 Common Continuous Trap Card
DP17-KR041 Spirit Message “I” 죽음의 메시지 “I” Common Continuous Spell Card
DP17-KR042 Spirit Message “N” 죽음의 메시지 “N” Common Continuous Spell Card
DP17-KR043 Spirit Message “A” 죽음의 메시지 “A” Common Continuous Spell Card
DP17-KR044 Spirit Message “L” 죽음의 메시지 “L” Common Continuous Spell Card
DP17-KR045 Thousand-Eyes Restrict 사우전드 아이즈 새크리파이스 Super Rare Effect Fusion Monster

Bài Viết Liên Quan