Structre Deck : HERO Strike

➡️Elemental HERO Decks quay trở lại Structre Deck : HERO Strike! Dựa trên Deck của Jaden Yuki từ Yu-Gi-Oh! GX anime và series manga, Structre Deck : HERO Strike chứa những lá bài mới với những cách mới để triệu hồi chúng! Đó chính là Masked HERO!

➡️Sản phẩm gồm:

40 lá Common
1 lá Ultra Rare
4 lá Super Rare
1 Sách hướng dẫn
1 Bàn chơi

 

Mã Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Độ hiếm Thể loại
SD27-KR001 Elemental HERO Shadow Mist 엘리멘틀 히어로 섀도우 미스트 Super Rare Effect Monster
SD27-KR002 Elemental HERO Stratos 엘리멘틀 히어로 에어맨 Common Effect Monster
SD27-KR003 Elemental HERO Ocean 엘리멘틀 히어로 오션 Common Effect Monster
SD27-KR004 Elemental HERO Woodsman 엘리멘틀 히어로 포레스트맨 Common Effect Monster
SD27-KR005 Elemental HERO Voltic 엘리멘틀 히어로 볼테크 Common Effect Monster
SD27-KR006 Elemental HERO Heat 엘리멘틀 히어로 더 히트 Common Effect Monster
SD27-KR007 Elemental HERO Neos 엘리멘틀 히어로 네오스 Common Normal Monster
SD27-KR008 Elemental HERO Neos Alius 엘리멘틀 히어로 어나더 네오스 Common Gemini monster
SD27-KR009 Elemental HERO Bladedge 엘리멘틀 히어로 에지맨 Common Effect Monster
SD27-KR010 Elemental HERO Necroshade 엘리멘틀 히어로 네크로다크맨 Common Effect Monster
SD27-KR011 Elemental HERO Wildheart 엘리멘틀 히어로 와일드맨 Common Effect Monster
SD27-KR012 Elemental HERO Bubbleman 엘리멘틀 히어로 버블맨 Common Effect Monster
SD27-KR013 Neo-Spacian Grand Mole 네오 스페이시언 그랜드 몰 Common Effect Monster
SD27-KR014 Honest 어니스트 Common Effect Monster
SD27-KR015 Card Trooper 카드 트루퍼 Common Effect Monster
SD27-KR016 Winged Kuriboh 날개 크리보 Common Effect Monster
SD27-KR017 Summoner Monk 소환승 서몬 프리스트 Common Effect Monster
SD27-KR018 Mask Change II 마스크 체인지 세컨드 Common Quick-Play Spell Card
SD27-KR019 Form Change 폼 체인지 Common Quick-Play Spell Card
SD27-KR020 Mask Charge 마스크 차지 Common Normal Spell Card
SD27-KR021 Mask Change 마스크 체인지 Common Quick-Play Spell Card
SD27-KR022 Polymerization 융합 Common Normal Spell Card
SD27-KR023 Miracle Fusion 미러클 퓨전 Common Normal Spell Card
SD27-KR024 Parallel World Fusion 평행 세계 융합 Common Normal Spell Card
SD27-KR025 A Hero Lives 히어로 얼라이브 Common Normal Spell Card
SD27-KR026 Hero Mask 히어로마스크 Common Normal Spell Card
SD27-KR027 H – Heated Heart H – 히트 하트 Common Normal Spell Card
SD27-KR028 E – Emergency Call E – 이멀전시 콜 Common Normal Spell Card
SD27-KR029 R – Righteous Justice R – 라이트 저스티스 Common Normal Spell Card
SD27-KR030 O – Oversoul O – 오버소울 Common Normal Spell Card
SD27-KR031 Reinforcement of the Army 증원 Common Normal Spell Card
SD27-KR032 The Warrior Returning Alive 전사의 생환 Common Normal Spell Card
SD27-KR033 Pot of Duality 욕망과 겸허의 항아리 Common Normal Spell Card
SD27-KR034 Foolish Burial 어리석은 매장 Common Normal Spell Card
SD27-KR035 Hero Signal 히어로 시그널 Common Normal Trap Card
SD27-KR036 Hero Blast 히어로 블래스트 Common Normal Trap Card
SD27-KR037 Call of the Haunted 리 빙 데드가 부르는 소리 Common Normal Trap Card
SD27-KR038 Bottomless Trap Hole 나락의 함정 속으로 Common Normal Trap Card
SD27-KR039 Compulsory Evacuation Device 강제 탈출 장치 Common Normal Trap Card
SD27-KR040 Solemn Warning 신의 경고 Common Counter Trap Card
SD27-KR041 Contrast HERO Chaos 콘트라스트 히어로 카오스 Ultra Rare Effect Fusion Monster
SD27-KR042 Masked HERO Koga 마스크드 히어로 광아 Super Rare Effect Fusion Monster
SD27-KR043 Masked HERO Divine Wind 마스크드 히어로 신풍 Super Rare Effect Fusion Monster
SD27-KR044 Masked HERO Dark Law 마스크드 히어로 다크로우 Super Rare Effect Fusion Monster
SD27-KR045 Elemental HERO Gaia 엘리멘틀 히어로 가이아 Common Effect Fusion Monster

Bài Viết Liên Quan