Structre Deck : Yugi Muto

➡️ Để chuẩn bị cho giải đấu thành phố, Yugi đã phát triển một chiến thuật mới bằng cách sử dụng Magnet Warriors – Alpha, Beta và Gamma – những con quái vật có thể kết hợp thành một con quái vật khổng lồ mà sức mạnh của nó có thể đối đầu ngay cả con Blue-Eyes White Dragon của Kaiba!

➡️ Sản Phẩm bao gồm :

40 lá Commons
3 lá Super Rares
2 lá Ultra Rares
1 Sách Hướng Dẫn
1 Bàn Đấu

 

Mã Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Độ hiếm Thể loại
SDMY-KR001 Alpha The Electromagnet Warrior 엘렉트로 마그넷 워리어 α Super Rare Effect Monster
SDMY-KR002 Beta The Electromagnet Warrior 엘렉트로 마그넷 워리어 β Super Rare Effect Monster
SDMY-KR003 Gamma The Electromagnet Warrior 엘렉트로 마그넷 워리어 γ Super Rare Effect Monster
SDMY-KR004 Berserkion the Electromagna Warrior 전자석의 전사 마그넷 벨세리온 Ultra Rare Effect Monster
SDMY-KR005 Kuribohrn 크리보온 Normal Parallel Rare Effect Monster
SDMY-KR006 Valkyrion the Magna Warrior 자석의 전사 마그넷 발키리온 Common Effect Monster
SDMY-KR007 Alpha The Magnet Warrior 마그넷 워리어 α Common Normal Monster
SDMY-KR008 Beta The Magnet Warrior 마그넷 워리어 β Common Normal Monster
SDMY-KR009 Gamma The Magnet Warrior 마그넷 워리어 γ Common Normal Monster
SDMY-KR010 Dark Magician 블랙 매지션 Normal Parallel Rare Normal Monster
SDMY-KR011 Dark Magician Girl 블랙 매지션 걸 Common Effect Monster
SDMY-KR012 Buster Blader 버스터 블레이더 Common Effect Monster
SDMY-KR013 Gaia The Fierce Knight 암흑 기사 가이아 Common Normal Monster
SDMY-KR014 Curse of Dragon 커스 오브 드래곤 Common Normal Monster
SDMY-KR015 Jack’s Knight 잭스 나이트 Common Normal Monster
SDMY-KR016 Queen’s Knight 퀸즈 나이트 Common Normal Monster
SDMY-KR017 King’s Knight 킹스 나이트 Common Effect Monster
SDMY-KR018 Berfomet 바포메트 Common Effect Monster
SDMY-KR019 Gazelle the King of Mythical Beasts 환상수왕 가젤 Common Normal Monster
SDMY-KR020 Obnoxious Celtic Guard 번롱하는 엘프 검사 Common Effect Monster
SDMY-KR021 Magnetic Field 마그넷 필드 Normal Parallel Rare Field Spell Card
SDMY-KR022 Dark Magic Inheritance 흑마술의 계승 Normal Parallel Rare Quick-Play Spell Card
SDMY-KR023 Dark Magic Attack 흑·마·도 Common Normal Spell Card
SDMY-KR024 Dark Magic Curtain 흑마술의 커튼 Common Normal Spell Card
SDMY-KR025 Mystic Box 죽음의 매직 박스 Common Normal Spell Card
SDMY-KR026 Monster Reborn 죽은 자의 소생 Common Normal Spell Card
SDMY-KR027 Swords of Revealing Light 빛의 봉인검 Common Normal Spell Card
SDMY-KR028 Card Destruction 카드 파괴 Common Normal Spell Card
SDMY-KR029 Card of Sanctity 하늘의 선물 Common Normal Spell Card
SDMY-KR030 Spell Shattering Arrow 마법 효과의 화살 Common Quick-Play Spell Card
SDMY-KR031 Polymerization 융합 Common Normal Spell Card
SDMY-KR032 De-Fusion 융합 해제 Common Quick-Play Spell Card
SDMY-KR033 Magnet Conversion 마그넷 컨버전 Normal Parallel Rare Normal Trap Card
SDMY-KR034 Magician’s Circle 매지션즈 서클 Common Normal Trap Card
SDMY-KR035 Mirror Force 성스러운 방어막 거울의 힘 Common Normal Trap Card
SDMY-KR036 Magic Cylinder 매직 실린더 Common Normal Trap Card
SDMY-KR037 Magical Hats 매지컬 실크햇 Common Normal Trap Card
SDMY-KR038 Lightforce Sword 빛의 봉쇄검 Common Normal Trap Card
SDMY-KR039 Chain Destruction 연쇄 파괴 Common Normal Trap Card
SDMY-KR040 Soul Rope 영혼의 줄 Common Normal Trap Card
SDMY-KR041 Imperion Magnum the Superconductive Battlebot 초전도전기 인페리온 매그넘 Ultra Rare Effect Fusion Monster
SDMY-KR042 Arcana Knight Joker 아르카나 나이트 조커 Normal Parallel Rare Effect Fusion Monster
SDMY-KR043 Dark Paladin 초마도검사 블랙 파라딘 Common Effect Fusion Monster
SDMY-KR044 Gaia the Dragon Champion 용기사 가이아 Common Fusion Monster
SDMY-KR045 Chimera the Flying Mythical Beast 유익환상수 키메라 Common Effect Fusion Monster

Bài Viết Liên Quan