Structure Deck : Kaiba Seto

➡️ Hầu hết các bài thủ trong giải đấu Battle City chỉ có thể sử dụng quái vật để tấn công và bảo vệ. Kaiba Seto là một bài thủ thiên tài khi đã xây dựng bộ bài quái vật có thể biến thành 1 lá Spell Trang Bị để tăng sức mạnh và bảo vệ lẫn nhau.

➡️ Sản Phẩm bao gồm :
40 lá Commons
3 lá Super Rares
2 lá Ultra Rares
1 Sách Hướng Dẫn
1 Bàn Đấu

 

Tên Tiếng Anh Tên Hàn Độ Hiếm Thể Loại
SDKS-KR001 A-Assault Core A-어썰트 코어 Super Rare Union monster
SDKS-KR002 B-Buster Drake B-버스터 드레이크 Super Rare Union monster
SDKS-KR003 C-Crush Wyvern C-크러시 와이반 Super Rare Union monster
SDKS-KR004 Heavy Mech Support Armor 강화지원메카 헤비아머 Normal Parallel Rare Union monster
SDKS-KR005 X-Head Cannon X-헤드 캐논 Common Normal Monster
SDKS-KR006 Y-Dragon Head Y-드래곤 헤드 Common Union monster
SDKS-KR007 Z-Metal Tank Z-메탈 캐터필러 Common Union monster
SDKS-KR008 Heavy Mech Support Platform 강화지원메카 헤비웨폰 Common Union monster
SDKS-KR009 Blue-Eyes White Dragon 푸른 눈의 백룡 Normal Parallel Rare Normal Monster
SDKS-KR010 Kaiser Glider 카이저 글라이더 Common Effect Monster
SDKS-KR011 Lord of D. 드래곤의 제왕 Common Effect Monster
SDKS-KR012 Blade Knight 블레이드 나이트 Common Effect Monster
SDKS-KR013 Enraged Battle Ox 격앙한 미노타우로스 Common Effect Monster
SDKS-KR014 Des Feral Imp 데스 그렘린 Common Flip monster
SDKS-KR015 Vorse Raider 블러드 볼스 Common Normal Monster
SDKS-KR016 La Jinn the Mystical Genie of the Lamp 램프의 요정 라 진 Common Normal Monster
SDKS-KR017 Ancient Lamp 매직 램프 Common Effect Monster
SDKS-KR018 Familiar Knight 패밀리어 나이트 Common Effect Monster
SDKS-KR019 Peten the Dark Clown 어둠의 어릿광대 페텐 Common Effect Monster
SDKS-KR020 Union Hangar 유니온 격납고 Normal Parallel Rare Field Spell Card
SDKS-KR021 Majesty with Eyes of Blue 파란 눈의 위광 Normal Parallel Rare
SDKS-KR022 Burst Stream of Destruction 멸망의 폭렬질풍탄 Common
SDKS-KR023 The Flute of Summoning Dragon 드래곤을 부르는 피리 Common
SDKS-KR024 The Melody of Awakening Dragon 드래곤 자각의 선율 Common
SDKS-KR025 Monster Reborn 죽은 자의 소생 Common
SDKS-KR026 Silent Doom 침묵의 죽은자 Common
SDKS-KR027 Shrink 수축 Common
SDKS-KR028 Enemy Controller 에너미 컨트롤러 Common
SDKS-KR029 Soul Exchange 크로스 소울 Common
SDKS-KR030 Cost Down 코스트 다운 Common
SDKS-KR031 Megamorph 거대화 Common Equip Spell Card
SDKS-KR032 Union Scramble 스크램블 유니온 Normal Parallel Rare
SDKS-KR033 Crush Card Virus 죽음의 덱 파괴 바이러스 Common
SDKS-KR034 Shadow Spell 어둠의 저주 Common
SDKS-KR035 Negate Attack 공격 무력화 Common
SDKS-KR036 Ring of Destruction 파괴륜 Common
SDKS-KR037 Interdimensional Matter Transporter 아공간 물질 전송장치 Common
SDKS-KR038 Cloning 클론 복제 Common
SDKS-KR039 Final Attack Orders 최후 돌격명령 Common
SDKS-KR040 A-to-Z-Dragon Buster Cannon AtoZ-드래곤 버스터캐논 Ultra Rare
Effect Fusion Monster
SDKS-KR041 ABC-Dragon Buster ABC-드래곤 버스터 Ultra Rare
Effect Fusion Monster
SDKS-KR042 XYZ-Dragon Cannon XYZ-드래곤 캐논 Normal Parallel Rare
Effect Fusion Monster
SDKS-KR043 XY-Dragon Cannon XY-드래곤 캐논 Common
Effect Fusion Monster
SDKS-KR044 XZ-Tank Cannon XZ-캐터필러 캐논 Common
Effect Fusion Monster

 

Bài Viết Liên Quan