[Yugioh!] [EXFO] Mythical Beast Garuda

Một lá bài Mythical Beast mới có khả năng bắn phá và đẩy hàng của đối phương !

 

có dịch tiếng Việt ở dưới nha các bạn

 

 

 

 

Mythical Beast Garuda :

Level 4 LIGHT Spellcaster Pendulum Effect Monster
ATK 1200
DEF 1600
Pendulum Scale: 4

Pendulum Effect:
You can only use the Pendulum Effect of this card’s name once per turn.
(1) If you do not control a card in your other Pendulum Zone: You can target 1 Spell/Trap on the field, except this card; destroy that card and this card.
Monster Effect:
You can only use the (1)st Monster Effect of this card’s name once per turn:
(1) When your opponent Normal or Special Summons a monster: You can remove 3 Spell Counters from cards you control; Special Summon this card from your hand, and if you do, the monster your opponent Summoned is returned to the hand.
(2) Each time a Spell Card is activated, place 1 Spell Counter on this card when that Spell Card resolves.

.

Dịch :

Effect khi ở ô Pendulum:

You can only use the Pendulum Effect of this card’s name once per turn.

Bạn chỉ có thể dùng effect Pendulum của ” Mythical Beast Garuda ” một lần duy nhất trong 1 lượt.

Vậy effect của nó là gì ???

If you do not control a card in your other Pendulum Zone: You can target 1 Spell/Trap on the field, except this card; destroy that card and this card.

Nếu ô Pendulum còn lại của bạn không có lá bài nào: Bạn có thể chọn 1 lá Spell ( Ma pháp ) hoặc Trap ( bẫy ) trên sân ( ngoại trừ chính nó ) : Phá hủy lá bài được chọn và cả “Mythical Beast Garuda”

 

 

Effect Pendulum khá giống Eccentrick Archfiend …

 

 

 

 

 

Vậy còn effect khi nó ở Monster Zone ???

(1) When your opponent Normal or Special Summons a monster: You can remove 3 Spell Counters from cards you control; Special Summon this card from your hand, and if you do, the monster your opponent Summoned is returned to the hand.

You can only use the (1)st Monster Effect of this card’s name once per turn

Khi đối phương triệu hồi thường ( normal summon ) hay triệu hồi đặc biệt ( special summon ) một quái vật: Bạn có thể bỏ 3 điểm cộng dồn ( Spell Counters ) từ những lá bài trên sân bạn : Triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay, và nếu thành công, ngay lập tức đẩy quái thú vừa được triệu hồi của đối phương trở về tay !

Effect này chỉ có thể sử dụng 1 lần 1 lượt

(2) Each time a Spell Card is activated, place 1 Spell Counter on this card when that Spell Card resolves

Effect thứ 2 của Mythical Beast Garuda khá đơn giản. Mỗi khi một lá bài ma pháp ( Spell ) được kích hoạt, ngay lập tức thêm 1 điểm cộng dồn ( Spell Counter ) vào lá bài này.

Đúng vậy , 3 spell thì được 3 điểm Spell Counter :v

Bài Viết Liên Quan